Polityka Prywatności

(dalej: „Polityka Prywatności”)

Przedstawiamy informacje w jaki sposób Willet 24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: : 0000583559, NIP: 5223045539, REGON: 363013926 przetwarza Dane Osobowe udostępniane przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.neonatolin.com („Serwis”).

§ 1 DEFINICJE

 1. Osobowe – oznacza dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO, które Użytkownicy udostępniają Administratorowi w związku z korzystaniem ze Serwisu.
 2. Administrator – oznacza Willet 24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: : 0000583559, NIP: 5223045539, REGON: 363013926.
 3. RODO - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Serwis – oznacza stronę internetową www.neonatolin.com.
 5. Użytkownik – oznacza każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób ze Serwisu.

§ 2 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Administrator
 2. W każdej sprawie związanej z ochroną Danych Osobowych Użytkowników, w tym w celu realizacji praw Użytkowników jako osób, których Dane Osobowe dotyczą (prawa te opisujemy poniżej), można się z Administratorem skontaktować drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@neonatolin.com lub listownie na adres siedziby ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa.

§ 3 KATEGORIE DANYCH I CELE PRZETWARZANIA

 1. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Danych Osobowych Użytkowników :
  • Podstawowe dane identyfikacyjne wprowadzane dobrowolnie do formularza kontaktowego na Serwisie np. imię, nazwisko, adres e-mail, telefon,
  • Cookies oraz pozostałe dane o charakterze diagnostycznym zbierane przez Administratora podczas korzystania ze Serwisu, np. logi internetowe oraz adresy IP Użytkowników.
 2. Dane Osobowe Użytkowników, są przetwarzane w następujących celach:
  • w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, w celu zawarcia i wykonania umowy z Administratorem, w celu wykonania umowy zawartej z Willet 24 Sp. z o.o. na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO i nie dłużej niż do zakończenia realizacji wyżej wskazanych działań;
  • przesyłania newslettera który może zawierać informacje handlowe na temat działalności, usług i produktów oferowanych przez Administratora (w przypadku otrzymania odpowiedniej zgody) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO i nie dłużej niż do czasu wycofania zgody;
  • wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora przez odpowiednie przepisy prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO i nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń dla należności publicznoprawnych;
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym promocji i reklamy działalności, usług i produktów Administratora (nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu), odpowiedzi na przesyłane do Administratora wiadomości i zapytania, bieżącej współpracy i kontaktów z przedstawicielami naszych Klientów w celu świadczenia usług na podstawie zawartych umów, monitorowania ruchu na Serwisie, zapewnienia jego prawidłowego i optymalnego funkcjonowania, diagnozowania błędów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną www., oraz w celach statystycznych, tzn. gromadzenia i analizy danych demograficznych Użytkowników (skąd nastąpiło połączenie), oraz dostosowywania Serwisu do potrzeb i zainteresowań Użytkowników, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, archiwizacji w celach ochrony interesu prawnego Administratora (np. wykazania przestrzegania właściwych przepisów prawa (nie dłużej niż do czasu realizacji tych celów) - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
 3. W zakresie celów związanych z realizacją prawnie uzasadnionych interesów związanych z ochroną interesu prawnego Administratora mamy prawo przetwarzać dane w sposób zautomatyzowany, w tym posługując się profilowaniem na zasadach opisanych w niniejszej Polityce prywatności i Polityce Cookies.

§ 4 PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies głównie w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Korzystanie z plików cookies w ramach Serwisu nie ma na celu identyfikacji Użytkowników. Polityka reguluje przetwarzanie danych związane z korzystaniem z własnych plików cookies.
 2. Niezbędne pliki cookies
  • Administrator wykorzystuje niezbędne pliki cookies przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikom usług oraz funkcjonalności Serwisu, z których Użytkownik chce skorzystać. Niezbędne pliki cookies mogą być instalowane wyłącznie przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 3. Funkcjonalne i analityczne pliki cookies
  • Funkcjonalne pliki cookies są stosowane w celu zapamiętania i dostosowania Serwisu do wyborów Użytkownika m.in. w zakresie preferencji językowych. Funkcjonalne pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego partnerów za pośrednictwem Serwisu.
  • Analityczne pliki cookies umożliwiają pozyskanie informacji takich jak liczba wizyt i źródeł ruchu w Serwisie. Są one stosowane w celu ustalenia, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak Użytkownicy poruszają się po stronie poprzez prowadzenie statystyk dotyczących ruchu w Serwisie. Przetwarzanie danych odbywa się w celu poprawy wydajności Serwisu. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia tożsamości Użytkownika. Funkcjonalne pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego partnerów za pośrednictwem Serwisu.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w związku ze stosowaniem niezbędnych i analitycznych plików cookies przez Administratora, w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na zapewnieniu najwyższej jakości usług świadczonych w Serwisie.
 5. Przetwarzanie Danych osobowych w związku z wykorzystaniem funkcjonalnych i analitycznych plików cookies jest uzależnione od uzyskania zgody Użytkownika na wykorzystanie (osobno) funkcjonalnych i analitycznych plików cookies za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą cookies. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tej platformy.
 6. Reklamowe pliki cookies
  • Reklamowe pliki cookies pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań Użytkowników w ramach Serwisu oraz poza Serwisem. Na podstawie informacji z tych plików cookies i aktywności Użytkownika w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań Użytkownika. Reklamowe pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego partnerów za pośrednictwem naszej Serwisu.
 7. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w związku ze stosowaniem reklamowych plików cookies przez Administratora, w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na zapewnieniu najwyższej jakości usług świadczonych w Serwisie.
 8. Przetwarzanie Danych osobowych w związku z wykorzystaniem reklamowych plików cookies jest możliwe po uzyskaniu zgody Użytkownika na wykorzystanie zgody za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tej platformy

§ 5 CZAS PRZETWARZANIA

 1. Administrator zbiera i przetwarza tylko te Dane Osobowe, które są niezbędne i odpowiednie do wypełnienia określonych powyżej celów. Administrator będzie je przechowywać nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji tych celów.
 2. W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, zgodę tę można cofnąć w dowolnym momencie, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wyżej wskazanych celów – nie będzie to możliwe w przypadku odmowy ich udostępnienia.

§ 6 PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Użytkownicy mają następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich Danych Osobowych, uzyskania ich kopii oraz informacji m.in. o celach ich przetwarzania, kategoriach, odbiorcach i okresie przechowywania tych danych;
  • prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich Danych Osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) w określonych sytuacjach, w tym w przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, nie jest już niezbędne do celów, dla których dane zostały zebrane lub w przypadku zgłoszenia sprzeciwu i braku innych podstaw prawnych przetwarzania danych;
  • prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych w określonych sytuacjach, m.in. w okresie weryfikacji przez Administratora prawidłowości danych osobowych, która została zakwestionowana lub do czasu weryfikacji zgłoszonego sprzeciwu;
  • prawo do przenoszenia swoich Danych Osobowych, tj. do tego by otrzymać je w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie i przesłać je innemu administratorowi, pod warunkiem gdy dane zbierane są na podstawie udzielonej zgody lub przetwarzane w związku z realizacją umowy zawartej z Administratorem;
  • prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych, jeśli odbywa się ono w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika;
  • prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, jeśli odbywa się ono w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego;
  • prawo do wycofania swojej zgody, w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych Użytkownik ma prawo do jej wycofania;
  • prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
  • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Danych Osobowych jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.

§ 7 ODBIORCY DANYCH

 1. Administrator może udostępniać Dane Osobowe podmiotom trzecim (odbiorcom), którzy współpracują z Administratorem w zakresie prowadzenia Serwisu i świadczą na rzecz Administratora usługi w tym zakresie.
 2. Wszystkie podmioty, którym Administrator udostępni Dane Osobowe zobowiązane będą do tego, by przetwarzały te dane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym RODO.

§ 8 ZEWNĘTRZNE STRONY INTERNETOWE

Na Serwisie mogą znajdować się odnośniki do zewnętrznych stron internetowych i serwisów społecznościowych, które nie należą do Administratora. Administrator nie odpowiada za sposób przetwarzania danych osobowych, ani wykorzystywanie plików cookies przez podmioty będące właścicielami zewnętrznych portali i rekomenduje zapoznanie się z politykami prywatności tam opublikowanymi.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka Prywatności jest na bieżąco aktualizowana przez Administratora. Wszelkie jej zmiany spowodowane zmianami przepisów prawa lub związane ze zmianami oferty usług dostępnych w Serwisie bądź rozwojem jej funkcjonalności będą niezwłocznie komunikowane na Serwisie.

N
Napisz Napisz